Специализирани счетоводни предприятия

данъчно планиране, финансови съвети, съдебни експертизи.

За нас

         Започваме от създаването на стопанската единица - фирмено и институционално регистриране на всички задължителни и пожелателни инстанции, които регистрират, обслужват и контролират бизнеса в Република България.

 

Договори и документи

          Изготвяме трудово-правни, граждански и други служебни договори със съответните регистрации и деклариране. Изготвяме разчетно-платежни ведомости, платежни нареждания за дължимите данъци и осигуровки - стандартно и чрез интернет банкиране.          
 

Инвестиции

 Консултираме дейността по настоящи и бъдещи намерения и инвестиции относно предварителното вземане на правилно данъчно и счетоводно решение и коригираме параметрите на организация и работа при предстоящи законодателни промени.

Фирмена политика

Изготвяме съвместно с Вас счетоводна и фирмена политика за дейността Ви, прилагаме я и защитаваме пред институциите.
Представляваме Ви като стопански субект пред институциите, които жeлаете.
 

Осчетоводяване

Осчетоводяваме оперативно документацията съгласно национални и/или международни счетоводни стандарти, приключваме счетоводно и данъчно годината и изготвяме съвместно годишните декларации и отчети.

Финансиране

При желание за финансиране предлагаме варианти за избор на кредитна, лизингова и застрахователна институция и подготвяме необходимата документация за кандидатстване.

Кадри

 За нуждите на дейността и при необходимост извършваме селекция и подготовка на кадри и внедряваме подходящ софтуер.

Наши клиенти

... са около 100 стопански единици - еднолични търговци, юридически и физически лица, сдружения с нестопанска цел и земеделски производители в областта на производството, търговия в страната и чужбина, търговско посредничество и представителство, селско стопанство, строителство, проектиране, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и спедиция, охранително-детективска дейност, правни и нотариални услуги, общопрактикуващи лекари и стоматолози, битови услуги за населението.
 

ПрограмаТГС RO-BG 2007-2013

Екипа изпълни успешно няколко проекта по оперативна програма "Трансгранично сътрудничество RO-BG 2007-2013" като партньор финансов консултант.
 

Нашите клиенти